Vážení zákazníci, sezóna je ukončená a e-shop zatvorený.

Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní dát sa zaväzujem riadiť nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Záhradníctvo Limbach - Ing. Miroslav Gavalec., IČO: 35585510DIČ:1022789251, Potočná 9, 90091 Limbach, prehlasuje, že nakladá s osobnými údajmi v súlade s pravidlami spracúvania osobných údajov stanovenými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre zrealizovanie objednávky potrebujeme poznať Vaše meno, priezvisko (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), mobilné telefónne číslo a e-mailový kontakt. Všetky Vaše objednávky sú evidované v našej databáze. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri vyzdvihnutí reklamácie, od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

K čomu údaje slúžia?

Pre zrealizovanie objednávky a dodaniu tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej. Nakoľko sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po prihlásení sa do e-shopu www.shop.zahradnictvolimbach.sk môžete tieto údaje editovať alebo mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné zmeniť fakturačné údaje.) Našim zákazníkom umožňujeme prístup k osobným údajom ktoré ukladáme v našej databáze. Na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymažeme zo svojej databázy v súlade s právom zabudnutia.